ค้นหา

SeniorSoft Account 8.0

SENIORSOFT ACCOUNT

doc icon  download icon

 

SeniorSoft Account 8.0 ซอฟต์แวร์อันชาญฉลาดในการทำบัญชีสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

คุณสมบัติของโปรแกรม:

 • รองรับระเบียบของกรมสรรพากร รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ แบบฟอร์มใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ปี 2557 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 อ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรมสรรพกร : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 คลิกที่นี่
  [PDF] รายงานภาษีซื้อ คลิกที่นี่
  [PDF] รายงานภาษีขาย คลิกที่นี่
 • เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำบัญชี สำหรับองค์กร ห้างร้าน หรือบริษัททั่วๆ ไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกบัญชี และปิดงบการเงินได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหาความผิดพลาดของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • มีคู่มือในการใช้งานที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการใช้งาน
 • มีภาษาในการใช้งานได้ 2ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • สามารถสร้างฐานข้อมูลบริษัทได้มากกว่า 1 บริษัท (กรณีมีบริษัทย่อย)
 • มีระบบตรวจสอบความถูกต้องขณะทำการบันทึกรายการในสมุดรายวัน เช่นในกรณีที่ยอดรายการด้านเดบิตและเครดิตที่ไม่ balance ระบบจะไม่ทำการบันทึก และ สามารบันทึกบัญชีในงวดบัญชีที่ไม่ตรงตามปีปฎิทินได้
 • ผังบัญชีสามารถสร้างระดับบัญชีได้ถึง 5 ระดับ
 • ระบบทรัพย์สินสามารถคำนวณได้หลายวิธี
 • สามารถกำหนดรูปแบบ และหน้าตาของรายงานได้
 • สามารถเลือกใช้ทศนิยมได้ทั้ง 2 ตำแหน่งและ 4 ตำแหน่งได้
 • มีระบบการค้นหาข้อมูลที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ
 • สามารถดูระบบรายงานงบการเงิน ได้ทั้งก่อน และหลัง post ได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย เพื่อแนบส่ง ภพ.30 ส่งกรมสรรพากรได้ทันที
 • ระบบ ภงด. สามารถพิมพ์ แล้วยื่นสรรพากรได้ทันที
 • สามารถทำการ export ข้อมูลไปยัง MS-Excel ได้
 • สามารถเชื่อมต่อระบบ Lan ได้
 • มีระบบสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ
 • มีรายงานต่างๆที่เพียงพอในการบริหารงาน และถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมสรรพากร
 • สามารถดูรายงานแบบสาขา และทั้งบริษัทได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไข ในการเลือกพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ
 • สามารถพิมพ์รายงานสรปุยอดบัญชีได้
 • มีระบบความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้รหัสผ่าน (password)
 • สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากโปรแกรมระบบ POS เข้ามาบันทึกรายการบัญชีได้
 • ฮิต: 41589
We would like to thank our 40,000 customers for your loyalty and support, you give us the inspiration to continually develop and improve our products and service and strive for 100% satisfaction.
footer2